جهت بازرسی چشمی چاه های عمیق

بدنه ضد آب و ضد خوردگی
اندازه گیری عمق چاه و سطح ایستایی آب
ذخیره فیلم بازرسی و تصاویر عیوب جداره و عمق
دوربین ۲ مگاپیکسلی با قابلیت چرخش در همه جهات
قابلیت اضافه نمودن سنسورهای اندازه گیری مقدار PH,EC,TDS

 

 

 

 

 

 

 

مشخص نمودن موقعیت دقیق چاه روی نقشه
GPS بااستفاده از

با بهره گیری از سیستم موقعیت یاب جهانی محل دقیق چاه
های آب بر روی نقشه علامت گذاری شده و با استفاده از داده های
تکمیلی چاه با طیف رنگی مناسب با شرایط چاه مشخص میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

گزارشات کتبی و ویدیویی بازرسی
فیلم،تصاویر و محل دقیق عیوب، نمودار شیب و ارتفاع

این ربات قادر است تصاویر با کیفیت را از جداره و عمق چاه به
بیرون مخابره کرده و عیوبی همچون ترک،فروریزش ،جهت کوره
غیر مجاز،خوردگی غیرهمترازی و…ضبط و کشف نموده
گزارشاتی را از درصد سلامت چاه ارائه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

سایرتصاویر