مشخصات فنی دوربین های ویدیومتری

یکی از سیستم هایی که در ویدیومتری شبکه های فاضلاب مورد استفاده می گیرد، سیستم CCTV است. در ادامه به برسی ویژگـی هـا و خصوصیات این سیستم می پردازیم و آن را به مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قابلیت های ضروری در سیستم های ویدئومتری

سیستم های ویدئومتری چه از نوع CCTV و چه از انواع دیگر، باید دارای حداقل قابلیت هایی باشند. از جمله این قابلیت ها می توان از موارد زیر نام برد:
-1این سیستم ها باید امکان تصویربرداریاز داخل فاضلابرو با کیفیت قابل قبول و نور مناسب را داشته باشند
-2 باید خاصیت ضدانفجاری داشته باشند چراکه در مسیرها ی فاضلابی انواع ﮔﺎزﻫـﺎی ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺷـﻮﻧﺪه وجود دارد و اینگونه محیط ها، پرخطر محسوب می شوند.
3- از آنجایی که ﻣﺴـﯿﺮ ﻓﺎﺿـﻼﺑﺮو ممکن است دارایﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷد، این سیستم ها باید قابلیت حرکت در سطوح ناهموار را داشته باشند.
4- این سیستم ها باید قابلیت ضد آبی خود را در هر شرایطی حفظ کنند و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ دارایرﻃﻮﺑﺖ 100% را داشته باشد
سیستم CCTV
اجزائ تشکیل دهنده ی ﺳﯿﺴﺘﻢ وﯾﺪﯾﻮﻣﺘﺮی CCTV شامل موارد زیر است
-نرم اﻓﺰارﻫﺎی ضروری ﺑﺮایﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﮐﺪﮔﺬاری اشکلات و عیوب، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪیﻓﺎﺿﻼب ﺮوﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ یﮔﺰارش.
-دوربین برای تصویربرداری
– کابل و سیستم قرقره جم آوری کننده آن
– واحد کنترل
– ﺧﻮدرویﺑرسی کننده و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﯿﺮیاراﺑﻪ و دورﺑﯿﻦ ها
-اراﺑﻪ ﺣﻤﻞ دورﺑین و وسایل مربوط به آن

دورﺑﯿﻦ CCTV

دوربین تصویربرداری در سیستم CCTV باید قابلیت بالانس اتوماتیک رنگ را داشته باشد.
حداقل بزرگنمایی در لنز این دوربین ها 10X اپتیکال و 4X دیجیتال است.
حداقل وضوح تصویر تولیدی توسط این دوربین ها باید 400 خط باشد.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﺶ دوراﻧﯽ دورﺑﯿﻦ CCTVﺑﻪ اندازه ی 360 درﺟـﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدی/اﻓﻘﯽ ﺑـﻪ اندازه ی 90 می باشد.
این قابلیت های چرخش سیستم را قادر می سازد تا زوایای مختلف فاضلاب را با حداقل حرکت دوربین مشاهده و ثبت کند.
دوربین های CCTV باید بتوانند تا علاوه بر عکس برداری، توانایی ضبط فیلم ویدئویی هم داشته باشند.
دورﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداریﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻟﯿﺰر باشند تا بتوانند ابعاد ﺗﺮک ﻫﺎ ی ایجاد شده در لوله ی فاضلاب و اﺟﺴـﺎم ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻪ درون آن را به دقت اندازه گیری کنند
اگرﺟﻨﺲ لوله های فاضلابی از ﻣﻮاد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ مانند ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ، استفاده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘـﻪ ﻟﯿـﺰر ﺑـﺮای اﻧﺪازه گرفتن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪ ی دایره شکلی ایجاد کند که حداکثر اختلاف ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع آن ±%1باشد و برای انجام موارد زیر کافی باشد:
1- اندازه گیری تغییر شکل لوله به دقت ±%1
2- اﻧﺪازه ﮔﯿﺮیاﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﯾﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ دﻗت ±%1

ارابه حمل دوربین های CCTV و وسایل مربوط به آن
از جمله وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎیاﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای اراﺑﻪ حمل دوربین های CCTVﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
– . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ شوندگی از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل
– . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮویراﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎیاراﺑﻪ حمل دوربین
– قابلیت اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﺷﯿﺐ لوله فاضلاب
– ﺑﺮایقطر های ﺑﺎﻻ، اراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﻨﺰ دوربین در ﻣﺮﮐﺰ لوله فاضلاب قرار بگیرد و
– از این طریق، روشنایی و نور به خوبی در سطح لوله توزیع شود
– بدنه ی اراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﺿﺪﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ تا در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎیﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮرﻧﺪه یلوله های فاضلاب دچار تغییر نشود.
– ارابه باید ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎری داشته ﺑﺎﺷﺪ.
– اراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ قابلیت ﻋﺒﻮر ازپیچ ﻫﺎیاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ فاضلاب و ﻣﻮاﻧﻊ لوله های فاضلابی را ﺑﺪون واژﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
– اراﺑﻪ دوربین ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ باشد.
در ارتباط ﺑﺎ ﭼﺮخ ﻫﺎیاراﺑﻪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ لازم اﺳﺖ:
– برای فعالیت در ﻗﻄﺮ های ﻣﺘﻨﻮع از ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ یﻧﯿﺮویﻣﺤﺮﮐﻪ، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای اﻓـﺰاﯾﺶ ارﺗﻔـﺎع دورﺑـﯿﻦ، ﺷﺎﺳﯽ اراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ قابلیت و ﻓﻀﺎیﻻزم برای ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

– اﺗﺼﺎل ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ یاراﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ طریقی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در کمترین زﻣﺎن بتوان چرخ های آن را تعویض کرد.

– به دلیل تماس زیاد چرخ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب، ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎﺑﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮﻗﺮه و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه کابل CCTV

ﺣﺎل دﺳﺘﮕﺎه قرقره و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه کابل CCTVﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ زﯾﺮ را داشته باشد:
– سیستم ﻗﺮﻗﺮه و ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه یﮐﺎﺑﻞ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه یاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ تجهیز شده ﺑﺎﺷﺪ.
– وﯾﻨﭻ برای ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮ رویﻗﺮﻗﺮه دارای ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ باشد
– ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه یﮐﺎﺑﻞ حاوی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺞ باشد
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ کافی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻢ ایجاد شدهد توسط ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوریﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
– ﻃﻮل ﮐﺎﺑﻞ بین 250 تا 300 متر باشد

واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل

این بخش برای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ضروری است. از جمله مشخصه های فنی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺪاﯾﺖ کننده و ﻧﺎوﺑﺮیاراﺑﻪ و دورﺑﯿﻦ
– توانایی ﮐﻨﺘﺮل و تنظیم ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ دورﺑﯿﻦ
– توانایی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺎوﺑﺮیﺑﺎﻻﺑﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رویاراﺑﻪ یﺳﯿﺴﺘﻢ قرار گرفته اﺳﺖ.
– توانایی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ی ﮐﺎﺑﻞ
– توانایی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﻮل ﭘیموده شده ﺷﺪه از لوله فاضلاب و مکان دورﺑﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ فاضلابی در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
– ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ
– ﭼﺎﭘﮕﺮ رﻧﮕﯽ
– ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ توانایی ﺗﻮﻗﻒ و اداﻣﻪ ی ﺿﺒﻂ زﻧﺪه یﻋﻤﻠﯿﺎت را داشته ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮدروی ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﺑﺎرﮔﯿﺮی اراﺑﻪ و دورﺑﯿﻦ

وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای که در عملیات پیمایش استفاده می شود دارای دو فضای مجزا است ؛ یکی از ﻗﺴﻤﺖ ها ﮐﻪ ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻓـﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﻣﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شده ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪا و دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه باشد ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ﻧﺸﺴﺘﻦ در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای فراهم شود ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار، دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ي ﻣﺎﻧﯿﺘﻮری ﮐﻪ نشان دﻫﻨﺪه ی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ را مشاهده کنند .ﻓﻀـﺎي دوم ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار دادن ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﺪﯾﻮﻣﺘﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ درون لوله های فاضلابی اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﯾﺪ، به علت آلودگی بالای آنها نباید در ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد.